VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetových stránek https://www.znovumladsi.cz/

1. Základní ustanovení


 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky​”) obchodní společnosti Beedstraße 54 40468 Düsseldorf Německo ​, identifikační číslo: HRB 97061, (dále jen „​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst.1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).
 
 1.2.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adresehttps://www.znovumladsi.cz/ (dále „jen internetový obchod”).

 
1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.
 
1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou podnikatelem i nepodnikatelem, nebo právnickou osobou.
 
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.znovumladsi.cz/ v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dálku k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.
 

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy


2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.znovumladsi.cz/ nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 
2.2 Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.znovumladsi.cz/
 
2.3 Internetový obchod https://www.znovumladsi.cz/ také obsahuje nespecifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky. Pro uvedené digitální produkty je poštovné a balné vždy 0 Kč
 
2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu.
 
2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
 
2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
 
2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby: kupující „vloží“ objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Zaplatit a stáhnout” popřípadě stiskem tlačítka „Přidat do košíku“, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://www.znovumladsi.cz/ kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Zaplatit a stáhnout“,  bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.
 
2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ souhlasíš těmito obchodními podmínkami.
 
2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchoduhttps://www.znovumladsi.cz/ 
kde provedl kupující registraci. 
Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.
 
2.11Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

 
2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.znovumladsi.cz/ 

3. Cena 


3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
 
·     bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe
·     bezhotovostně platební kartou
·     bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 221234594/ 85050300, vedený u společnosti Ostsaechsische-Sparkasse 
      Dresen.


3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 
3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduj povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.


3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.


3.7 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím v objednávce.


3.8 Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.


3.9 V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle §1837 písm. l).
 

4. Dodání zboží


4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.
 
4.2 Zaplacením zboží a jeho stažením ze stránek https://www.znovumladsi.cz/,nabývá kupující vlastnické právo včetně licence k užívání a veškeré povinnosti s tím spojené. Licence ke zboží „Obchodní podmínky“ opravňuj kupujícího pouze k běžnému užívání pro vlastní potřebu. Licenci a produkt nelze dále distribuovat nebo používat v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Převzetím zboží kupujícím přechází nakupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

 4.3 Zboží je kupujícímu dodáno:

 a) prostřednictvím odkazu ve-mailové zprávě zaslané prodávajícím

 b) prostřednictvím stránek https://www.znovumladsi.cz/v zašifrované sekci ke stažení.

4.4 Prodávající bude o možnosti stáhnout zboží informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.


4.5 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá(interoperabilita),které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

 

5. Zákaznický účet


5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.znovumladsi.cz/,může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.
 
5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.
 
5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://www.znovumladsi.cz/ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.
 
5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
 
5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 24 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.znovumladsi.cz/
 
5.6 Provozovatel webu https://www.znovumladsi.cz/ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.
 

6. Odstoupení od kupní smlouvy


 6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 
·      o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným 
       souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že 
       poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

·      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele k němuž může dojít během lhůty
       pro odstoupení od smlouvy,

·      o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti 
       dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

·      o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
·      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze 
       nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·      o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro 
       provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

·      o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel 
       porušil,

 ·     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

·      o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
·      o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno 
       k určitému datu nebo v určitém období,

·      uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
·      o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo
       s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo 
       odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle §1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
       občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst.1občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 
6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebozboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupnísmlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).
 
6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
 
6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
 
6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Vpřípadě nadměrného užívání nad rámec Pokud je to možné, vrátí kupující zbožítaké v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnotyzboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné ktomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 
6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je přiodstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždykupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dledané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oprotinároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým jeprodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 
6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvynení kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.
 
6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách anebo na e-mailovou adresu: info@barsoom.online.Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím.


6.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá kupující licenční právo k užívání zakoupených věcí (vzory smluv, vzor obchodních podmínek vyhotovených pomocí stránek weblegal.cz pro konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu) a jejich další užití se výslovně zakazuje.


6.13 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například nutnost úpravy virtuálního zboží, z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.


 6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení odkupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.


6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň seskupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3a 4. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 
6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.
 

7. Práva z vadného plnění


7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
·      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
       očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
·      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného 
       vzorku nebo předlohy,

·      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
·      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.


7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámen a bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné
péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění
      („reklamace“) a požadovat:

·     odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
·     přiměřenou slevu z kupní ceny,
·     odstranění vady opravou věci
·     odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

·     vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
·     pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
·     přivětím počtu vad (3 a více vad),
·     jez prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 
7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.


7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.


7.11Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zbožív době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží suvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřebyuvedené na obalu.
 

8. Mimosoudní řešení sporu


8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 
8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2 –Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stráncehttps://www.coi.cz/ https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 
8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR).Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkáchhttps://evropskyspotrebitel.cz/a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
 

9. Závěrečná ustanovení


9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena pravá kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.
 
9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak majípřednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, 
dle předchozí verze všeobecných podmínek. 

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 04.01.2023.

 

10. Reklamační řád


10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https:///www.znovumladsi.cz/, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím. Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím– fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
 
10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději ses nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchoděhttps://www.znovumladsi.cz/ když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Provozovatel webu https:///www.znovumladsi.cz/ eviduj objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.
 
10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno zasouhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https:///www.znovumladsi.cz/ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

 
10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
 
10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
 
10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
·        má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
         očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·        se věc hodí k účelu, kterýpro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvyklepoužívá,
·        věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
         nebo předlohy,

·        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
·        zboží vyhovuje požadavkůmprávních předpisů.
 
10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to,že věc byla vadná již při převzetí.
 
10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: https:///www.znovumladsi.cz/.
 
10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
 
10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).
 
10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smysluúst. č. 10.15 těchto podmínek a také digitálních produktů.
 
10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, můžekupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízenídle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.
 
10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.
 
10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 
10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další pravá kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
 
Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.08.2023.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese: info@barsoom.online

Tato stránka není součástí webové stránky Facebook nebo Facebook Inc. Navíc tato stránka NENÍ žádným způsobem podporována společností Facebook. FACEBOOK je ochranná známka společnosti FACEBOOK, Inc.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese: info@barsoom.online

Tato stránka není součástí webové stránky Facebook nebo Facebook Inc. Navíc tato stránka NENÍ žádným způsobem podporována společností Facebook. FACEBOOK je ochranná známka společnosti FACEBOOK, Inc.